BO Foča: Raspisan tender za izgradnju spomenika u Kozjoj Luci

Dec 29, 2017 @ 10:34 | autor Radio Foča
BO Foča: Raspisan tender za izgradnju spomenika u Kozjoj Luci
Servis
0

Boračka organizacija Foča

01-114/17                                                                                                     29.12.2017.godine

 

PREDMET: Konkuretski zahtjev za Izvođenje radova na izgradnji Spomen-obilježja poginulim borcima i civilnim žrtvama iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata sa područja Mjesne Boračke organizacije Kozja Luka

Poštovani,

U ime opštine Foča, pozivam Vas da dostavite Ponudu u postupku konkuretskog zahtjeva za dostavljanje ponuda. Procedura javne nabavke će se obaviti u skladu sa Zakonom o Javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik BiH“ br.39/14), podzakonskim aktima koji su doneseni u skladu sa Zakonom i ovom tenderskom dokumentacijom.

Sve informacije u vezi sa ovim postupkom možete dobiti od lica koja su ovlaštena da vode komunikaciju u ime ugovora organa sa ponuđačima : Srđan Stanković, predsjednik Predsjedništva OBO Foča, tel. 058/210-050 ili mob 066/832-071.

U skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama BiH , u ovom postupku javne nabavke za učešće nema ograničenja niti za jednog privrednog subjekta.

 

 1. Predmet nabavke

 

 • Predmet javne nabavke je Izvođenje radova na izgradnji Spomen-obilježja poginulim borcima i civilnim žrtvama iz proteklog odbrambeno-otadžbinskog rata sa područja Mjesne Boračke organizacije Kozja Luka.

Nabavka odobrena Odlukom Predsjedništva OBO Foča broj: 01-110/17 od 01.11.2017.godine.

1.2. Rok za završetak radova je 90 dana od dana uvođenja izvođača u posao.

1.3.Plaćanje za izvedene radove:

50% avans, a ostatak od 50% po završetku radova, okončanoj situaciji i prijemu radova.

 1. Uslovi za učešće i potrebni dokazi

2.1. Da bi učesvovali u konkretnom postupku javne nabavke, ponuđači moraju zadovoljiti minimalne kvalifikacione uslove, utvrđene srazmjerno predmetu ove nabavke i to :

Pravo ponuđača na obavljanje profesionalne djelatnosti koja je u vezi sa predmetom nabavke,  u skladu sa članom 46. Zakona;

U svrhu dokazivanja prava na obavljanje profesionalne djelatnosti, u skladu sa članom 46. Zakona, ponuđač mora dostaviti dokaz o registraciji u odgovarajućem profesionalnom ili drugom registru u zemlji u kojoj je registrovan ili da obezbijedi posebnu izjavu ili potvrdu nadležnog organa kojom se dokazuje njegovo pravo da obavlja profesionalnu djelatnost, koja je u vezi predmetom nabavke. Dostavljeni dokazi se priznaju, bez obzira na kojem nivou vlasti izdati.

Dokazi koji se dostavljaju moraju biti originali ili ovjerene kopije(sud, notar ili opština).

Posebno definisani uslovi za kvalifikaciju ukoliko ponudu dostavlja grupu ponuđača:

U slučaju da ponude dostavljaju grupe ponuđača:

 • Dokumenti koji su navedeni pod tačkom 2 1. (sposobnost obavljanja profesionalne djelatnosti) ove  tenderske dokumentacije moraju se posebno dostaviti/ pripremiti za svakog člana grupe ponuđača.

2.2.  TEHNIČKA I PROFESIONALNA SPOSOBNOST

2.2.1. Što se tiče tehničke i profesionalne sposobnosti ponuđači trebaju ispuniti sledeće uslove u skladu sa članom 48 i 51. Zakona.

 1. a) Najmanje jedan ugovor o uspješnoj realizaciji na istim ili sličnim poslovima, za period zadnjih 10(deset) godine uz potvrdu o njegovoj realizaciji koju daje druga ugovorna strana- naručilac radova. U slučaju da se takva potvrda iz objektivnih razloga ne može dobiti od te ugovorne strane prihvatiće se izjava ponuđača o uredno izvršenom ugovoru uz predočenje dokaza o učinjenim pokušajima da se takve potvrde obezbijede.
 2. b) Potvrda o izvršenim ugovorima mora sadržavati sledeće podatke:

– Naziv i sjedište ugovornih strana ili privrednih subjekata

– Predmet ugovora, vrijednost ugovora

– Vrijeme i mjesto izvršenja ugovora

– Navode o uredno izvršenim ugovorima

2.2.2. U skladu sa članom 52. Zakona o javnim nabavkama BiH („Sl.Glasnik Bih“ broj: 39/14 od 19.05.2014.godine), kao i sa drugim važećim propisima u BiH , ugovorni organ će odbiti ponudu ukoliko je ponuđač koji je dostavio ponudu, dao ili namjerava dati, sadašnjem ili bivšem zaposlenom u ugovornom organu, poklon, u vidu novčanog iznosa ili u nekom drugom obliku, u pokušaju da izvrši uticaj na neki postupak ili na odluku ili na sam tok postupka javne nabavke. Ugovorni organ će u pisanoj formi obavijestiti ponuđača i Agenciju za javne nabavke o odbijanju ponude, te o razlozima za to i o tome će napraviti zabilješku u izvještaju o postupku nabavke.

Ponuđač je dužan uz ponudu dostaviti ovjerenu kod nadležnog organa izjavu da nije nudio mito niti učestvovao u bilo kakvim radnjama čiji je cilj korupcija u javnoj nabavci ( sud,notar, opština).

Izjava je prilog tenderskoj dokumentaciji.

2.2.3. U slučaju da se u ponudi ne dostavi navedeni dokument ili se ne dostavi na način kako je naprijed traženo, ponuđač će biti isključen iz daljeg učešća zbog neispunjenja navedenog uslova.

 1. Zahtjevi po pitanju jezika

3.1. Ponuda i svi dokumenti i korespodencija u vezi sa ponudom između ponuđača i ugovornog organa moraju biti napisani na jednom od služebnih jezika u BiH . Štampana literatura , brošure, katalozi ili slično koje dostavlja ponuđač ne moraju biti prevedeni.

 1. Period važenja ponude

Period važenja ponude traje 90 (devedeset)dana od dana isteka roka za dostavljanje ponuda.

 1. Priprema ponuda

5.1.  Ponuđači snose sve troškove u vezi sa pripremom i dostavljanjem njihovih ponuda.

Ugovorni organ nije odgovoran niti dužan snositi  te troškove.

5.2. Ponuda se izrađuje na način da čini cjelinu i mora biti napisana neizbrisivom tintom. Ispravke u ponudi moraju biti izrađene na način da su vidljive i potvrđene potpisom  ponuđača, uz navođenje datuma ispravke. Svi listovi  ponude moraju biti čvrsto uvezani na način da se onemogući naknadno vađenje ili umetanje listova, osim garantnih dokumenata. Dijelovi ponude kao što su uzorci, katalozi, mediji za pohranjivanje podataka i sl.  koji ne mogu biti uvezani, ponuđač obilježava  nazivom i navodi u sadržaju ponude kao dio ponude. Sve strane ponude moraju biti numerisane na način da je vidljiv redni broj stranice ili lista, u skladu sa članom 8. stav (6)i (7) Uputstva za pripremu modela tenderske dokumentacije i ponude. Ako ponuda sadrži štampanu literaturu, brošure, kataloge i sl. koji imaju izvorno numerisane brojeve, onda se ti dijelovi ponude ne moraju dodatno numerisati.

5.3.Ponuda se dostavlja u originalu i jednoj kopiji, na kojima  će čitko pisati „ORIGINAL PONUDE“  i „KOPIJA PONUDE“. Kopija ponude sadrži sva dokumenta koja sadrži i origulan. U slučaju razlike između originala i kopije ponude, vjerodostojan je original ponude. Kopija ponude se može dostaviti i na mediju za pohranjivanje podataka (CD, USB i sl.). Kopija ponude se dostavlja zajedno sa originalom u jednoj koverti ili u dvije odvojene koverte, koje su opet upakovane u jednu zajedničkunkovertu ili paket.

Koverta sa ponudom se dostavlja na adresu ugovornog organa: Opštinska Boračka organizacija Foča, Ul.“9.maj“ ( prostorije OBO Foča). Na koverti ponude mora biti naznačeno:

 • Naziv i adresa ugovornog organa,
 • Naziv predmeta nabavke,
 • Naziv i adresa ponuđača u lijevom gornjem uglu koverte,
 • Evidencijiski broj nabavke,
 • Naznaka“ne otvaraj“

Sve ponude koje ugovornom organu stignu nakon krajnjeg roka koji je gore naveden biće vraćene ponuđaču neotvorene.

5.4. Ponuđači mogu izmijeniti ili dopuniti svoje ponude samo prije isteka roka za dostavljanje ponuda. Izmjena i dopuna ponude se dostavlja na isti način kao i osnovna ponuda, sa obaveznom naznakom da se radi o izmjeni ili dopuni ponude. Ponuđač može u istom roku odustati od svoje ponude, dostavljanjem ugovornom organu pisane izjave. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda, sa naznakom da se radi o odustajanju od ponude. U tom slučaju ponuda će biti vraćena ponuđaču neotvorena.

5.5. Ponuđači mogu napraviti spisak ( popunjen po šemi koja se nalazi u aneksu 5) informacija koje bi se trebale smatrati povjerljivim.

U koliko ponuđač ne dostavi obrazac ili dostavi nepopunjen obrazac povjerljivih informacija , znači da iste nema i njegova ponuda po tom osnovu neće biti proglašena neprihvatljivom.Ako ponuđač označi povjerljivim podatke koji se u skladu sa članom 11. Zakona ne mogu proglasiti povjerljivim, ugovorni organ ih neće smatrati povjerljivim, a ponuda ponuđača neće biti odbijena.

Tenderska dokumentacija se može preuzeti na jedan od sledećih načina koji izabere ponuđač:

 • Lično preuzimanje u prostorijama ugovornog organa.

Kada ponuđač uputi pismeni zahtjev za dostavu TD , ugovorni organ otprema istu odmah, a najkasnije u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva.

Ugovorni organ ne može učiniti dostupnom TD nijednom ponuđaču prije objave obavještenja o nabavci.

5.6. Zainteresovani ponuđači mogu u pisanoj formi , tražiti od ugovorenog organa pojašnjenje TD blagovremeno, ali najkasnije deset dana prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Ugovorni organ dužan je odgovoriti u pisanoj formi,a odgovor  s pojašnjenjem dostavlja svim ponuđačima koji su preuzeli TD u roku od tri dana ,a najkasnije 5 dana prije isteka roka za podnošenje ponuda.

Ako odgovor ugovorenog organa dovodi do izmjene TD i te izmjene od ponuđača zahtijevaju da izvrše znatne izmjene i/ili da prilagode njihove ponude, ugovorni organ  dužan  je produžiti rok za podnošenje ponuda najmanje za 7 dana.

5.7. Ponuda mora sadržavati sledeće dokumente:

– obrazac za ponudu sačinjen- Aneks 1. tenderske dokumentacije

– obrazac za izjavu ponuđača- Aneks 2.tenderske dokumentacije

– obrazac za sadržaj ponude- Aneks 3. tenderske dokumentacije

– obrazac povjerljivih informacija- Aneks 4.tenderske dokumentacije

-obrazac izjave u vezi člana 52(stav 2.) ZJN-a-Aneks 5. TD-a

– Nacrt Ugovora- Aneks 6.-TD-e

-Datum ponude,potpis ovlaštenog lica ponuđača i pečat.

 1. Rok za dostavljanje ponuda

6.1. Rok za dostavljanje ponuda 16.01.2018.godine do 12,45 sati. Javno otvaranje ponuda će se održati dana 18.01.2018.godine u 13,00 sati u prostorijama ugovornog organa, Opštinske Boračke organizacije Foča. Ponuđači ili njihovi ovlašteni predstavnici, kao i sva druga zainteresovana  lica mogu prisustvovati otvaranju ponuda. Informacije koje se iskažu u toku javnog otvaranja ponuda će se dostaviti svim  ponuđačima koji su u roku dostavili ponude putem zapisnika sa otvaranja ponuda, odmah, a najkasnije u roku 3 dana.

Na javnom otvaranju ponuda prisutnim ponuačima će se saopštiti sledeće informacije:

 • Naziv ponuđača
 • Ukupna cijena navedena u ponudi
 • Popust naveden u ponudi, ako je posebno iskazan

Predstavnik ponuđača koji želi zvanično učesvovati na otvaranju ponuda treba prije otvaranja ponuda Komisiji dostaviti punomoć za učešće na javnom otvaranju u ime privrednog subjekta-ponuđača. Ukoliko nema zvanične punomoći ponuđač može kao i ostala zainteresovana lica prisustvovati javnom otvaranju, ali bez prava potpisa zapisnika ili preduzimanja bilo kojih pravnih radnji u ime ponuđača.

 1. Kriterij dodjele ugovora i cijena

7.1. Ugovor se dodjeljuje ponuđaču na osnovu kriterija:

Najniža cijena.

Ugovor se dodjeljuje ponuđaču koji je ponudio najnižu ukupnu cijenu tehnički zadovoljavajuće ponude.

8.Obavještenje o ishodu postupka javne nabavke

9.1. Svi ponuđači će biti obaviješteni o odluci ugovornog organa o rezultatu postupka javne nabavke u roku od 7(sedam) dana od dana donošenja odluke, i to elektronskim sredstvom,faksom,poštom ili neposredno. Uz obavještenje o rezultatima postupka ugovorni organ će dostaviti ponuđačima odluku o izboru najpovoljnije ponude ili poništenju postupka, kao i zapisnik o ocjeni ponuda.

 1. Zaključenje ugovora i podugovaranje

10.1. Ugovor će se zaključiti u skladu sa uslovima iz tenderske dokumentacije i prihvaćene ponude i Zakonom o obligacionim odnosima.

Ponuđačima je dozvoljeno predugovaranje, u skladu sa uslovima propisanim članom 73. Zakona.

Ponuđač  koji ima namjeru podugovaranja dužan je u obrascu za ponudu navesti naziv podugovarača i/ili dio ugovora koji namjerava dati podugovor ( najmanje jednu od ove dvije informacije, čime je izrazio namjeru podugovaranja.

 1. Informacije o zaštiti prava ponuđača

11.1. U slučaju da je ugovorni organ u toku postupka javne nabavke izvršio povredu odredbi Zakona ili podzakonskih akata, imate pravo uložiti žalbu ugovornom organu, na način i u rokovima propisanim članom 99. i 101. Zakona.

Za sve što nije predviđeno ovim konkurentskim zahtjevom, primjenjuju se direktno odredbe Zakona o javnim nabavkama BiH i podzakonskih akata.

Aneks 1- Obrazac za dostavljanje ponude

Aneks 2- Izjava ponuđača

Aneks 3- Sadržaj ponude

Aneks 4- Obrazac povjerljivih informacija

Aneks 5- Ovjerena pismena Izjava u vezi člana 52 (stav 2.) ZJN-a

 

 

 

Predsjednik Predsjedništva OBO Foča,

Srđan Stanković

 

 

 

Podijeli vijest:

Komentari

komentara